Dokumenty

1.Uczniowie naszego klubu zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate w trzech sesjach: zimowej, wiosenej i letniej.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: 
- posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej OYAMA PFK,
- okazanie instruktorowi dowodu wpłaty raty za udział w zajęciach w miesiącu, w którym przypada egzamin.
- posiadanie opłaconych rat składki rocznej za poprzednie miesiące,
- złożenie "Zgłoszenia do udziału w egzaminie" na ręce instruktora,(dotyczy osób ,które ukończyły 14 lat i zdają na stopień uczniowski od 4 kyu  wzwyż.
- wpłacenie na konto klubu (podane w deklaracji członkowskiej) odpowiedniej kwoty za egzamin.
3.Zgodnie z decyzja Zarządu OYAMA PFK z dnia 29.08.2009 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe składki egzaminacyjne w wysokości:

10 kyu (pierwszy egzamin dla początkujących) - 70 zł.
od 9 kyu do 8 kyu junior (włącznie) - 70 zł.
do 8 kyu i 8 kyu senior do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior - 70 zł.
4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior - 80 zł.
3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior - 100 zł.
2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior - 120 zł.
1 kyu (ukończone 16 lat) - 220 zł.

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate. 
5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).
6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty. 
7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, biorą normalnie udział w zajęciach. 
8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

Postanowienia ogólne:

§1
Regulamin obowiązuje wszystkich członków Klubu, uczestników zajęć, organizatorów zajęć Oyama Karate, trenerów, instruktorów.

§2
Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych Oyama Karate, zwanych dalej "treningami", zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej "organizatorem" chęć swojego udział w treningach określonej grupy.


Warunki przyjęcia na treningi:

§3
Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej "kandydatem" zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

§4
Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika organizatora, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów Oyama Karate.

§5
Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi zwanego dalej "instruktorem" o treści Regulaminu, o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowska organizatora oraz deklarację Związku.

§6
Kandydat składa deklaracje członkowskie organizatora i Związku, zwanymi dalej "deklaracjami" bezpośrednio u instruktora, prowadzącego treningi. Deklaracje muszą być dokładnie i czytelnie wypełnione i podpisanie przez kandydata. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklaracje musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora, roczną składkę uczestnika zajęć na rzecz Związku zwaną dalej "składką".

§7
Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych Oyama Karate dołącza kartę zdrowia sportowca lub orzeczenie medyczne wydane przez lekarza sportowego, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczające go do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca w przychodni medycyny sportowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8
Uczestnik treningów zwany dalej "uczestnikiem" jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora i zwalnia Związek od dodatkowego ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu uczestnictwa w treningach.

§9
Uczestnik powinien być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z tytułu udziału w zagranicznych: zawodach sportowych, seminariach szkoleniowych, egzaminach mistrzowskich lub obozach sportowo-szkoleniowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§10
Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania opłat za każdy sezon, za udział w treningach w terminie do 10 dnia miesiąca i w wysokości określonych przez organizatora.

§11
Opłata miesięczna jest stała i uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy i nauki.

Strój treningowy i ochraniacze

§12
Uczestnik treningów grup początkujących zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, getry, podkoszulek bawełniany lub karate-gi).

§13
Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń - "karate-gi”.

§14
Na karate-gi mogą być naszyte tylko dwa emblematy:
a. Na lewej piersi znak graficzny karate Oyama (Wyraz "Poland" pisany dużymi drukowanymi literami, a pod nim dwa hieroglify japońskie o brzmieniu "Oyama"),
b. Na lewym ramieniu emblemat OYAMA International Karate Federation (symbol graficzny ilustrujący kształt góry w kolorze czerwonym na niebieskim tle (dla posiadaczy stopni uczniowskich) lub na czarnym tle (dla posiadaczy stopni mistrzowskich), z białym ostrym szczytem ilustrującym ośnieżenie. Płaszczyzna góry poprzecinana jest ostrymi elementami zwężającymi się od szczytu do lewej krawędzi góry, poniżej szczytu łączy się z tłem. Wewnątrz znaku, na jego tle, opisany jest na okręgu napis w białym kolorze: International Karate Federation. U podstawy góry znajduje się słowo OYAMA napisane innym krojem pisma).
Wszelkie inne znaki są niedozwolone.
Emblematy, o których mowa w §14 są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

§15
1. Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.
2. Oficjalny wykaz stopni i pasów oraz wymagania szkoleniowo-egzaminacyjne znajdują się w ogólnodostępnym Informatorze Oyama Karate.

§16
Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.

§17
Uczestnik treningów na grupach średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

§18
W skład obowiązkowego kompletu osobistych ochraniaczy wchodzą: ochraniacze goleń-stopa, napięstniki, wkładka do ust, chroniąca zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn - ochraniacz na genitalia czyli "suspensorium", a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz na piersi.

§19
Uczestnicy treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych zobowiązani do zaopatrzenia się w dwa rodzaje drewnianej broni oraz jej posiadania i używania w czasie treningów:
a. bo (kija),
b. tonfy.


Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej

§20
Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się to tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej "sparingiem".

§21
Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 14 lat, bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

§22
Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

§23
W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu grupy średnio-zaawansowanej, zaawansowanej lub wyczynowej, który ukończył 14 lat, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

§24
1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy.
3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy lub braku jednej z jego części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.
4. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność oraz czystość pełną odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.

§25
1. Warunkiem przystąpienia do sparingów uczestnika treningu, który ukończył 14 lat jest dodatkowe posiadanie przez niego kasku ochronnego na głowie.
2. Uczestnik treningu grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu.
3. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu.
4. Kaski ochronne na głowę powinny znajdować się w dyspozycji instruktora.

§26
Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, może odmówić udziału w ćwiczeniu lub przerwać ćwiczenie z partnerem lub w sparingu.

§27
1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora lub organizatora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

V. Etykieta Dojo

§28
1. Etykieta "Dojo" (miejsca treningu) jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.
2. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.
3. Wejście do Dojo - to nie tylko wejście do budynku, ale także wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym.
4. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej, ( nogi połączone są piętami, wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu)
5. Następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem "Osu" , przyjmując pozycję zasadniczą "fudo-dachi".
6. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.
7. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy ( uczniowie), ustawiają się w szeregi według posiadanych stopni- od prawego, twarzą w kierunku instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdania egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista różnicy wieku między uczestnikami).
8. W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora, prowadzącego trening.
9. Na komendę "seiza" (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe, a potem na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a zaciśnięte pięści kładą na pachwinach, ręce mają lekko ugięte w łokciach. Plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.
10. Prowadzący trening instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent instruktora lub najstarszy stopniem uczeń ("Sempai"), w ramach ceremonii, wydaje komendy, rozpoczynające lub kończące trening.
11. Na komendę "Mokuso" uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając, przygotowują się do udziału w treningu. Na komendę "Mokuso-yame" uczestnicy otwierają oczy. Następnie instruktor obraca się o 180 stopni twarzą do uczestników, wtedy prowadzący ceremonię podaje komendę: "Shihan, Sensei lub Sempai- ni- rei" (ukłon dla instruktora z użyciem tytułu, posiadanego przez instruktora). Wtedy wszyscy kłaniają się instruktorowi, kładąc pięści, kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem "Osu" !
12. Po ceremonii otwarcia, uczestnicy treningu czekają na polecenie instruktora.
13. Osoba spóźniona, po wejściu na salę, siada w pozycji "seiza" i czeka na decyzję instruktora. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.
14. Do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim.
15. Instruktor posiadający stopień mistrzowski od 5 dana wzwyż, nosi tytuł "Shihan" (mistrz), od 1 do 4 dana "Sensei" (nauczyciel). Do posiadacza wyższego stopnia uczniowskiego należy zwracać się per "Sempai ".
16. Rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej ("fudo-dachi"). Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa "Osu"!
17. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi.
18. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia instruktora.
19. Po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.
20. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora.
21. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.
22. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie Dojo, jest surowo zabronione.

§29
    Przysięga Dojo:
1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.
2. Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
3. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności.
4. Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo, OSU!


§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu Związku.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.

                  

  1. Opłata miesięczna za treningi wynosi 130 zł od osoby. (za wyjątkiem miesiąca, kiedy przypadają ferie zimowe i następuje dwutygodniowa przerwa w treningach, w jednym miesiącu). Opłata za ten miesiąc wynosi 70 zł od osoby.

Jeśli ferie zimowe wypadają po jednym tygodniu np. w styczniu i jednym tygodniu w lutym to opłata za każdy miesiąc wynosi 130zł

  1. W przypadku 2 osób z rodziny łączna opłata miesięczna wynosi 240 zł. Trzecia i kolejne osoby z rodziny trenują bezpłatnie.

  2. Opłata miesięczna jest stała, uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy, nauki (w tym m.in. „zielone szkoły”, rekolekcje, itp.). To znaczy, że niezależnie od tego czy w miesiącu jest 5 czy 9 treningów należy zapłacić taką samą opłatę miesięczną.

  3. Każdy członek Klubu, który wypełnił i oddał deklarację członkowską oraz opłacił składkę jednorazową roczną i miesięczną, może brać udział w dowolnej ilości treningów w każdej sekcji Klubu.

  4. W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 m-ca, członek klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia opłaty miesięcznej po okazaniu zwolnienia lekarskiego.

  5. W przypadku krótszych nieobecności na treningach, członek klubu jest zobowiązany do zapłacenia pełnej miesięcznej opłaty, niezależnie od przyczyny nieobecności. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane.

  6. Opłaty za treningi należy wpłacać do 15 dnia miesiąca na konto klubu podane przez instruktora. Po tym terminie będzie doliczona opłata w kwocie 10 zł.

  7. Osoby , które nie mogą dokonać wpłaty w wyznaczonym terminie mogą ustalić inny termin wpłaty z instruktorem prowadzącym zajęcia.

  8. W miesiącu czerwcu treningi kończą się ok. 20 czerwca, związane jest to z zakończeniem roku szkolnego. Opłat za treningi w tym miesiącu należy dokonać do 10 czerwca.

  1. Opłat jednorazowych rocznych za deklaracje członkowskie w kwocie 65 zł i egzaminy proszę dokonywać na konto główne Klubu, 05-120 LEGIONOWO, ul. Sobieskiego 15/3. UKS Mazowieckie Centrum Karate.

Konto: Millennium nr 68 1160 2202 0000 0002 0479 5971


-Lekarz medycyny sportowej Dr n. med. Robert Gajda   Pułtusk 604-286-030, telefon do przychodni 23 692-13-70

-Lekarz medycyny sportowej, W-wa Tarchomin  tel. 601-142-160.

-Badanie EEG (głowy), Chotomów, ul. Promienna 10  tel. 513-005-714.